Prawo do odstąpienia od umowy

Tryb postępowania reklamacyjnego

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionego towaru bez wad.

Zaleca się aby Klient sprawdził doręczoną przesyłkę w obecności pracownika Dostawcy w czasie i w sposób przyjęty dla danego rodzaju przesyłki. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej ubytku.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Klient powinien skontaktować z obsługą sklepu w celu uzgodnienia postępowania reklamacyjnego.

Reklamacje dotyczące zamówionych produktów mogą być składane: drogą mailową na adres sklep@regmot.com.pl lub drogą pocztową na adres poniżej.

Reklamowany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem jeżeli jest to możliwe, oraz z pisemną informacją dotyczącą wady reklamowanego produktu na adres sklepu; Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak, ul. Mogilska 121C, 31-571 Kraków.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, to uważa się że żądanie to uznał za zasadne.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu wraz z kosztami dostawy lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Jeżeli kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy zwrotu kosztów montażu i demontażu części w przypadku uznania reklamacji ale pod warunkiem że wymianę wykonywała specjalistyczna stacja obsługi samochodów.

Kupujący nie może odstąpić od umowy gdy wada jest nieistotna.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu kupującemu.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia.

Zwroty zakupionych towarów

Każdy klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich przyjęcia, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)", Dz.U. 2014 poz. 827.
Zwracany towar powinien być kompletny, oraz nie powinien posiadać śladów używania czy montażu.

Zwracany towar należy odesłać na adres powyżej razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem oraz wypełnionym "Oświadczeniem o odstąpieniem od umowy" (do pobrania poniżej). Sklep gwarantuje Klientowi zwrot wpłaconej kwoty łącznie z opłatą za dostawę. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

Rozstrzyganie sporów

Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy REGMOT inż. Wiesław Ptak, a Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy REGMOT inż. Wiesław Ptak, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę REGMOT inż. Wiesław Ptak.

Informacje dodatkowe dla Konsumentów

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w Polsce:

Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 4 poz. 25 ze zmianami) stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektorach Handlowych i tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów lub przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi.

Złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sadu konsumenckiego jest wolne od opłat. Jeżeli natomiast podjęcie przez taki sąd czynności jest połączone z wydatkami (np. opinia rzeczoznawcy), sąd wzywa stronę, która wnosiła o podjęcie tej czynności, do złożenia zaliczki na pokrycie tych wydatków. Jeżeli obie strony wnosiły o podjęcie danej czynności lub sąd czynność zarządził z urzędu, sąd wzywa strony do złożenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku. Wyrok stałego polubownego sądu konsumenckiego i ugoda zawarta przed takim sądem stanowią tytuły egzekucyjne. Po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd taki wyrok lub ugoda, jako tytuł wykonawczy, stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.